Leden

Artikel 1
De Nederlandse Club Wallis (hierna ‘Vereniging’) kent twee soorten leden:

  • a. gewone leden;
  • b. ere leden.

Artikel 2
Gewone leden zijn de leden die conform artikel 5 van de statuten lid van de Vereniging geworden zijn.

Artikel 3
Personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vereniging kunnen op voorstel van het bestuur of tenminste tien leden door een Algemene Ledenvergadering tot erelid worden benoemd.
Zij zijn als zodanig niet verplicht de jaarlijkse contributie te betalen.

Donateurs

Artikel 4
Als donateurs worden beschouwd personen of organisaties die jaarlijks een bijdrage aan de vereniging schenken van tenminste 3x de jaarlijkse contributie. Zij hebben alleen stemrecht als zij voldoen aan de normen voor een gewoon lid zoals vastgelegd in artikel 5 van de statuten.

Introductie

Artikel 5
Ieder lid of donateur kan na toestemming van het bestuur, of een door het bestuur gemachtigde, introducé(e)s uitnodigen aan activiteiten van de Vereniging deel te nemen. De eventueel hieraan verbonden kosten dienen minimaal op netto basis te worden vergoed.

Algemene Ledenvergadering

Artikel 6
Een Algemene Ledenvergadering zoals bedoeld in de artikelen 18 tot en met 22 van de Statuten, wordt door of namens de voorzitter bijeengeroepen.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt bij voorkeur plaats op de tweede dinsdag in maart.
Over voorstellen wordt bij acclamatie of bij enkelvoudige meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen beslist.
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Staken bij een eerste stemming de stemmen, dan wordt tot een tweede stemming overgegaan. Staken de stemmen voor een tweede keer, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Artikel 7
Leden die niet ter vergadering aanwezig zijn, kunnen een medelid schriftelijk, c.q. per email een volmacht geven om namens hem zijn/haar stem uit te brengen. Elk lid kan slechts twee leden bij volmacht vertegenwoordigen. De schriftelijke c.q de volmachten per email dienen voorafgaande aan de vergadering aan het bestuur overlegd te worden.

Bestuur

Artikel 8
De voorzitter leidt de vergaderingen en zorgt voor de coördinatie van de bestuurswerkzaamheden.
De secretaris is verantwoordelijk voor het notuleren van de vergaderingen, het voeren van de correspondentie en de zorg voor het archief.
De penningmeester beheert de financiën en andere eigendommen van de vereniging in overleg met de andere bestuursleden.

Kascommissie

Artikel 9
De leden van de Kascommissie, zoals vermeld in artikel 21 van de Statuten worden voor een maximum van twee jaar gekozen. Ieder jaar treedt één lid af en is dan het eerste jaar na zijn mandaat niet herkiesbaar.

Overig

Artikel 10
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Vastgesteld te Susten op 18 december 2014 door de Algemene Ledenvergadering

Komende evenementen

Geen evenementen gevonden!