Privacyverklaring NCW

De Nederlandse Club Wallis (NCW) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil de club heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Het bestuur van de NCW doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De NCW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (GDPR)) die op 25-05-2018 van kracht werd.
De NCW gaat uit van de volgende punten:

 • Persoonsgegevens van leden worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot uitsluitend die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.
 • Er wordt aan de leden uitdrukkelijke toestemming gevraagd als de NCW deze gegevens nodig heeft voor de verwerking van persoonsgegevens van de leden.
 • Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
 • De NCW is op de hoogte van de rechten omtrent persoonsgegevens en wil de leden hierop wijzen en zal deze respecteren.

Als Nederlandse Club Wallis is het bestuur verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de leden. Indien u als lid, na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met het bestuur op wenst te nemen dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Ook als u vermoedt dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met de privacyverklaring, of voor verzoeken, vragen, klachten of reacties in algemene zin, kunt u eveneens via onderstaande gegevens contact opnemen.

Nederlandse Club Wallis
Adres: Case Postale 158,
1977 Icogne,
Zwitserland.
Email: secretaris@nederland-wallis.ch

WAAR HEEFT DE NCW PERSOONSGEGEVENS VOOR NODIG?

Uw persoonsgegevens worden door de NCW gebruikt voor de volgende doelen:

 • Om u in te schrijven als u lid wordt.
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de NCW.
 • Om u “De Schakel”, nieuwsbrieven, uitnodigingen en deelnamebevestigingen aan evenementen te kunnen sturen, of, in het geval van het wijzigen of uitvallen van evenementen, u hierover te kunnen informeren.
  Om te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen waaraan de NCW onderworpen is, zoals de opmaak van het activiteitenjaarverslag, de jaarrekening, de presentielijst van de Algemene Ledenvergadering (ALV), de notulen van de ALV en de notulen van de bestuursvergaderingen.

Hiervoor heeft de NCW de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Voornaam:
 • Tussenvoegsel:
 • Achternaam:
 • Adres:
 • Woonplaats:
 • E-mailadres:
 • Telefoonnummer:
 • Naam/geboortedatum:

WANNEER EN HOE WORDEN UW PERSOONSGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT?

”Verwerking” is elke bewerking met betrekking tot persoonsgegeven. Verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van dat gegeven. De NCW gebruikt uw gegevens alleen om de diensten waar u om gevraagd heeft te verlenen. De NCW onderneemt redelijke stappen om de persoonlijke gegevens geactualiseerd te houden en indien nodig bij te werken. De ledenlijst wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt: met name bij aanmelding van een lidmaatschap, verhuizing, overlijden of opzegging.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De NCW zal uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming ter beschikking stellen aan derden. Indien dit toch nodig is, staat het vermeld in de aanmelding van een activiteit en gebeurt het alleen na uw nadrukkelijke toestemming.
Het bestuur waardeert het vertrouwen dat u in de leden stelt, en het zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Deze persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u deze aan ons toevertrouwt.

GEHEIMHOUDING

De NCW gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dit ook van haar bestuursleden. Voor hun geldt daarom een geheimhoudingsplicht. Zij gaan vertrouwelijk om met alle bijzonderheden die zij over de club, haar leden en andere relaties van de club te weten zijn gekomen. Het is hun verboden deze informatie, op welke manier dan ook, met derden (leden/niet-leden), direct of indirect te delen; het gaat hierbij om informatie waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden.
Deze verklaring eerbiedigt alle erkende grondrechten, vrijheden en beginselen, met name de eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven, de woning en communicatie, de bescherming van persoonsgegevens, de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en van informatie, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, en het recht op culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. Ook kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te laten corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

CORRECTIE EN VERWIJDERING PERSOONSGEGEVENS

Zoals hierboven vermeld kunt u de NCW verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wilt dat uw gegevens verwijderd worden, zal de NCW deze verwijdering doorgeven aan alle bestuursleden.

HOE BESCHERMEN WIJ UW GEGEVENS?

De publicatie van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van leden/evenementen op internet, de Website, Facebook, in apps, “De Schakel” en een nieuwsbrief is als volgt geregeld: mocht een clublid dit niet willen, dan kan hij of zij contact opnemen met het bestuur.
Er wordt dan voor gezorgd dat het lid niet op bovenstaande media verschijnt.
Een aantekening hieromtrent wordt op de ledenlijst gemaakt. Worden er groeps-e-mails naar de clubleden verstuurd dan zijn de emailadressen niet zichtbaar voor de andere geadresseerden.

BEVEILIGING

De NCW neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo wordt ervoor gezorgd dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE

De bankgegevens staan vermeld in “De Schakel.
Alleen de penningmeester en de voorzitter hebben toegang tot de bankrekening van de NCW.
De kascommissie heeft één keer per jaar inzage in de bankafschriften.
Bankafschriften worden tenminste 10 jaar bewaard en daarna vernietigd.

BEWAARTERMIJN

De NCW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Bij opzegging van het lidmaatschap, royement (bijvoorbeeld wegens het niet betalen van de contributie) of na overlijden worden de gegevens van de ledenlijst gewist. Verwijderen betekent overigens niet dat de gegevens direct vernietigd worden. Het is voldoende dat de gegevens buiten het bereik van de actieve administratie worden gebracht en in een archiefdepot worden opgeslagen.

BEVEILIGING

De NCW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de NCW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
 • De NCW hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen.
 • De NCW maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Alle maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.
 • De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

PRIVACY OP DE WEBSITE

De NCW respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
De website van de NCW kan soms links bevatten naar sites van derden (sociale media, organisatoren van evenementen, sponsoren, adverteerders, enz.) waarvan de gebruiksvoorwaarden noch tot het toepassingsgebied van deze privacyverklaring, noch tot de verantwoordelijkheid van de NCW behoren. De NCW raadt u dan ook aan om hun privacyverklaring(en) aandachtig te lezen, zodat u weet hoe zij uw privacy beschermen.

FACEBOOK

Discriminerende berichten die op de NCW-Facebooksites geplaatst worden zullen door de beheerder worden verwijderd. Als discriminerend gelden berichten betreffend ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, herkomst, religie, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, genderidentiteit, gezinsstatus, lichamelijke of geestelijke beperking, medische of genetische conditie, of betreffend andere gronden die zijn beschermd onder landelijke, regionale of lokale wetgeving.
Clubleden beslissen zelf of ze zich op de Facebooksite van de NCW aanmelden.

WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING

In een veranderende wereld waarin (technologische) ontwikkelingen altijd doorgaan, kan deze privacyverklaring wijzigingen ondergaan. De NCW past haar privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze geactualiseerd te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden gepubliceerd.
Het bestuur raadt de leden dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Bij belangrijke wijzigingen zal de NCW de leden hierover per e-mail en/of via de website informeren.

Mei 2021

Komende evenementen

Geen evenementen gevonden!