Naam en zetel

Artikel 1

 • a. De vereniging ‘Nederlandse Club Wallis’ is op 28 juni 1980 te Sierre (Siders) opgericht;
 • b. De Vereniging heeft rechtspersoonlijkheid zoals bedoeld in artikel 60-79 van het ‘Schweizerisches Zivilgesetzbuch’ (Code Civil Suisse);
 • c. De vereniging heeft haar zetel op het adres van de voorzitter;
 • d. De Nederlandse Club Wallis wordt in deze statuten aangeduid als ´de vereniging`.

Artikel 2
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 3
De duur van de vereniging is onbepaald.

Artikel 4
De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge band tussen de leden.
Zij organiseert daartoe activiteiten op het gebied van cultuur, sport en ontspanning.
Zij behartigt het algemene en gemeenschappelijke belang van de leden.
De vereniging beoogt geen economisch doel en heeft geen politiek of confessioneel karakter.

Lidmaatschap en contributie

Artikel 5
Tot lid van de vereniging kunnen toetreden alle personen en hun gezinsleden die

 • a. de Nederlandse nationaliteit bezitten;
 • b. of niet meer de Nederlandse nationaliteit bezitten, maar sympathiseren met de doelstelling zoals verwoord
 • c. of sympathiseren met de doelstelling zoals verwoord in artikel 4, dit ter beoordeling van het Bestuur;
 • d. de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

In alle gevallen geldt dat men of in Wallis woonachtig is of er tijdelijk verblijft. Het bestuur kan in uitzonderingsgevallen hiervan afwijken.

Artikel 6
Alle leden hebben stemrecht.

Artikel 7
Het bestuur besluit over toelating tot lid van de vereniging. Een ieder die lid wil worden dient hiertoe een verzoek in bij het bestuur. Een aspirant lid wordt via de website aan de leden voorgesteld.
De leden kunnen binnen een maand na het voorstellen bij het bestuur gemotiveerd bezwaar maken tegen toelating. Het bestuur besluit vervolgens over toelating. Afgewezen aspirant leden kunnen hiertegen schriftelijk beroep aantekenen bij de secretaris. Dit beroep dient dan op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te worden behandeld. De ALV beslist als laatste en hoogste instantie.

Artikel 8
Het lidmaatschap eindigt:

 • a. door schriftelijke opzegging voor 1 november van het lopende verenigingsjaar en dient schriftelijk bij het secretariaat plaats te vinden;
 • b. door overlijden;
 • c. door vervallen van het lidmaatschap als gevolg van artikel 10 van de Statuten;
 • d. door ontbinding van de vereniging overeenkomstig artikel 25 en 26.

Is c. van toepassing, dan wordt dit door het bestuur schriftelijk aan betrokkene meegedeeld.

Artikel 9
Indien een lid zich naar het oordeel van het bestuur door aanstootgevend gedrag of afkeurenswaardige handelingen binnen het verenigingsverband de vereniging in diskrediet brengt of de contributie of andere met de NCW verbonden rekeningen na herhaaldelijke aanmaningen niet betaalt, heeft het bestuur het recht dit lid te schorsen. Dit dient schriftelijk met opgave van redenen aan het lid meegedeeld te worden. De maximale schorsingstermijn is van de datum van de schriftelijke aanzegging tot de dag van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Artikel 10
Royement van een lid geschiedt door een besluit van de leden op een Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur.

Artikel 11
De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Artikel 12
De contributie dient binnen drie maanden na de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voor het lopende verenigingsjaar te worden betaald.

Bestuur

Artikel 13
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Het zittende bestuur stelt zijn kandidaat- bestuursleden uiterlijk 6 weken voor de vergadering van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kandidaat. Tegenkandidaten kunnen, ondersteund door minimaal 10 leden 4 weken voor de Algemene Ledenvergadering ingediend worden.

Artikel 14

 1. Het bestuur stelt een rooster van aftreden samen, zodanig dat een bestuurslid telkens niet langer zitting heeft dan voor een termijn van drie jaar;
 2. Aftredende leden zijn eenmaal herkiesbaar;
 3. Voor een in een tussentijdse vacature benoemd lid van het bestuur geldt de in lid 1 van dit artikel bepaalde zittingstermijn.

Artikel 15
Indien het bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal leden bestaat, blijft het niettemin bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen.

Artikel 16
Het bestuur wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

 • a. het bestuur;
 • b. twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Artikel 17
De leden zijn in geen geval verantwoordelijk voor een hoger bedrag dan hun contributie, noch tegenover de vereniging, noch ten opzichte van elkaar, noch tegenover derden, tenzij voor bedragen die op een Algemene Ledenvergadering als schuld zijn aangegaan.

Algemene ledenvergadering

Artikel 18
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.

Artikel 19
Het bestuur dient in de maand maart na afloop van een verenigingsjaar een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven.

Artikel 20
Bekendmaking van datum, plaats en tijdstip alsmede een agenda met de te behandelen onderwerpen dient door het bestuur 6 weken vóór een Algemene Ledenvergadering plaats te vinden.
In spoedgevallen, ter beoordeling door het bestuur, kan van deze termijn worden afgeweken.

Artikel 21
Wenst een lid andere dan in de agenda genoemde onderwerpen aan de orde te stellen, dan dient dat lid dit minstens 4 weken voor de vergadering schriftelijk aan het bestuur mee te delen.

Artikel 22
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

 • a. keurt het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering goed en neemt kennis van het jaarverslag;
 • b. keurt het financieel jaarverslag goed en geeft het bestuur décharge over het afgelopen verenigingsjaar op grond van het rapport van de kascommissie;
 • c. kiest de voorzitter, secretaris, penningmeester en overige leden van het bestuur;
 • d. kiest de kascommissie, bestaande uit twee leden;
 • e. beslist over alle onderwerpen conform de Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Artikel 23
Zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht of op schriftelijk verzoek en onder opgave van redenen van tenminste 15 leden, wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden.

Communicatie met de leden

Artikel 24
Het contact tussen leden, bestuur en belangstellenden vindt plaats via de website van de vereniging, via email, schriftelijk en via het verenigingsorgaan “De Schakel”.

Huishoudelijk reglement

Artikel 25
Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere bepalingen op de Statuten worden geregeld.
Een huishoudelijk reglement en wijzigingen daarop worden door het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd ter goedkeuring.

Wijzigingen van de statuten en/of het huishoudelijk reglement

Artikel 26
Voorstellen tot wijzigingen van de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement dienen vermeld te staan op de agenda van een Algemene Ledenvergadering. Voor een wijziging van de Statuten is een tweederde meerderheid vereist van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Voor een wijziging van het Huishoudelijk Reglement is een enkelvoudige meerderheid vereist van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Ontbinding van de vereniging

Artikel 27
Ontbinding van de Vereniging kan alleen plaats vinden in een speciaal daartoe opgeroepen buitengewone Algemene Vergadering. Een voorstel tot ontbinding dient tevoren omkleed met de redenen tot opheffing naar de leden gecommuniceerd te worden.
Een besluit kan alleen genomen worden als een quorum van minimaal tweederde van alle leden wordt vertegenwoordigd door aanwezige leden en volmachten.
Indien het quorum bij de eerste vergadering niet aanwezig is, wordt binnen één maand een tweede buitengewone Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen. Ongeacht het aantal aanwezige leden kunnen de aanwezige leden dan tot ontbinding besluiten.
Tot ontbinding kan worden besloten met tweederde van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen. Stemonthoudingen worden geacht niet rechtsgeldig te zijn en tellen niet mee in het totaal van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 28
De wijze van liquidatie van de Vereniging wordt besloten door de buitengewone Algemene Ledenvergadering met dien verstande dat de eventuele baten of bezittingen uitsluitend kunnen worden geschonken aan filantropische instellingen.
Verplichtingen van de vereniging kunnen slechts voldaan worden uit de bezittingen van de vereniging.

Vastgesteld te Susten 18 december 2014 door de algemene ledenvergadering

Komende evenementen

Geen evenementen gevonden!